Lượt xem: 750
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại Chi bộ cơ sở.
Chi bộ cơ sở Điện lực Dương Kinh trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng được thành lập ngày 10/5/2009 với 25đảng viên chiếm 49% tổng số CBCNV của đơn vị. 

Trong những năm qua, công tác kiểm tra - giám sát ở Chi bộ Điện lực Dương Kinh có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét, chất lượng công tác kiểm tra- giám sát được nâng cao. Xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Điện lực Dương Kinhđã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bộ phận kiểm tra - giám sát đã tiến hành tự kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018, học tập trực tuyến các Nghị quyết Hội Nghị TW4, TW5, TW6, TW7 khóa XII. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh”. Qua các đợt học tập chính trị, cán bộ đảng viên tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tự liên hệ bản thân và xác định phương hướng phấn đấu, định kỳ báo cáo trước Chi bộ và đơn vị đồng thời tự đăng ký rèn luyện của bản thân nộp về Chi bộ theo dõi giám sát. 

Để quy chế dân chủ thực sự được phát huy ở cơ sở, Điện lực đã phổ biến đầy đủ các quy định của ngành đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CNV lao động. Người lao động đã chủ động tham gia xây dựng nội quy, quy chế, thỏa ước lao động, kế hoạch SXKD của Công ty và đơn vị. Trong hoạt động SXKD đơn vị đã thực hiện công khai về kế hoạch SXKD, công tác đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện, giải quyết các chế độ chính sách, chế độ tiền lương, công tác quy hoạch, thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ, đào tạo, nâng lương, nâng bậc, công khai việc kê khai tài sản đối với cán bộ quản lý theo quy định và được CNVC lao động đồng tình ủng hộ.

Cấp ủy Chi bộ tăng cường kiểm tra - giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí để kịp thời phát hiện nhằm chấn chỉnh khắc phục những sai sót, vi phạm trong hoạt động SXKD. Điện lực tự tổ chức thanh kiểm tra nội bộ về hoạt động SXKD: tài chính, kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, kiểm tra sử dụng điện đối với khách hàng theo hướng dẫn tại văn bản số 1783/PCHP-TTBVPC ngày 20/7/2018 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.Vận động CNVC và khách hàng tích cực tố giác, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, sách nhiễu, tham nhũng trong thực thi nhiệm vụ, những khách hàng vi phạm sử dụng điện.
Công tác tổ chức, cán bộ được Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, năm 2018 Chi bộ đã xây dựng đề án thay đổi mô hình tổ chức để kiện toàn lại các Đội QLTH nhằm nâng cao năng xuất lao động, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ. Điện lực đã lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm các chức danh: Trưởng, phó phòng KH-KTAT, Đội trưởng đội phó Đội QLTH, Đội Đường dây và trạm đúng quy trình, dưới sự giám sát của Thường trực Đảng ủy Công ty.

Chi bộ chỉ đạo bộ phận kiểm tra, giám sát tiến hành giám sát đảng viên thực hiện Điều lệ đảng và những điều đảng viên không được làm theo quy định 47/QĐ-TW về những điều Đảng viên không được làm, giám sát việc nêu gương của cán bộ Đảng viên theo quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012, quy đinh số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.Qua khâu giám sát đối với cán bộ và đảng viên cho thấy đảng viên trong Chi bộ chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết, các quy định, Điều lệ Đảng, gương mẫu chấp hành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, Không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm theo quy định của Trung ương.Công tác phát triển đảng được Chi bộ hết sức quan tâm, thực hiện đúng quy trình kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức cho đảng viên. Năm 2018 chi bộ đã chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty xét và kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt. Cấp ủy họp thông qua nội dung chương trình sinh chi bộ, định hướng những vẫn đề nổi cộm, còn tồn tại để thảo luận và khắc phục những hạn chế, yếu kém.Trong lãnh đạo điều hành, từ cấp uỷ Chi bộ đến đảng viên đều thẳng thắn góp ý kiến xây dựng tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc khục những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp trên giao nhằm tạo thành khối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị.
Hàng năm đơn vị đã thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với các chức danh cán Công ty quản lý, đơn vị quản lý. Nội dung công khai đảm bảo đúng quy định và thực hiện báo cáo về Phòng TC&NS Công ty.

Năm 2018 Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công ty đã kiểm tra, đánh giá cao về hoạt động trong công tác kiểm tra - giám sát tại Chi bộ Điện lực Dương Kinh.
Triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát sẽ tạo ra sự chuyển biến tích cực và đạt những kết quả tốt góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng là thực sự nghiêm túc, thực chất, khẳng định rõ quyết tâm của toàn Chi bộ Điện lực Dương Kinh.
Hoàng Công Hoan - Điện lực Dương Kinh
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới